۱۴۰۳ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت

کارشناسی ارشد

عنوان پایان‌نامه های گروه روان شناسی تربیتی

 
نام خانوادگی، نام تاریخ دفاع عنوان استاد راهنما/مشاور
احمدوند کهریزی، اکرم
1399/12/20
تاثیر یادگیری معکوس در تفکر انتقادی دانش آموزان پایه ششم درآموزش مجازی درس تفکر و پژوهش
 دکتر احمدی، پروین
دکتر اخوان تفتی، مهناز
عزیزیان، نغمه
1399/10/03
بررسی برنامه درسی مدارس شناختی وغیرشناختی (عادی)
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر احمدی، پروین
فتاحی، فاطمه
1399/10/02
اثربخشی آموزش بر پایه ی الگوی پردازش اطلاعات اتماعی برشایستگی اجتماعی دانش اموزان دارای اختلال یادگیری
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر هاشمی،زهرا
ایرانی، فائزه
1399/09/04
ساخت و آزمایش گرافیک متحرک آموزشی جهت بهبود کارکردهای اجرایی و مولفه های آن در کودکان دوره اختلالات یادگیری
دکتر چراغملائی،لیلا
دکتر اخوان تفتی، مهناز
پورموسی، ملیحه
1399/07/30
رابطه راهبردهای مقابله ای با بهزیستی روانشناختی وسرزندگی تحصیلی در دانشجویان میانجیگری خودشفقت ورزی
دکتر اخوان تفتی،مهناز
دکتر هاشمی،زهرا
یزدی، حمیده
1399/07/29
چالش های دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری در حل مسائل کلامی و ریاضی باتوجه به مولفه های حافظه ی فعال
دکتر محسنپور،مریم
دکتر اخوان تفتی، مهناز
مهرپوری، فاطمه
1399/07/30
تاثیر دوره آموزشی بازی و تمرین دقت و توجه به دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املاءنویسی در قزوین
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر موسوی، سید علی محمد
صالحی، عادله
1399/07/16
سنجش کارکردهای شناختی در دانش آموزان ششم ابتدایی مدارس عادی و مدارس با رویکرد شناختی
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر هاشمی،زهرا
قاسمی، فرزانه
1399/04/04
پایش ویژگیهای عاطفی هیجانی دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری پیش و پس از برنامه های آموزشی ویژه مراکز
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر هاشمی،زهرا
پورباقری جیرندهی، رویا
1398/11/19
تحلیل محتوای کتابهای دوره ی ابتدایی به منظور پرورش انواع تفکر
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر منادی،مرتضی
رنجکش، زهرا
1398/10/17
اثربخشی لگوی آموزشی برکارکردهای شناختی دانش‌آموزان با نارسایی ویژه یادگیری
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر هاشمی،زهرا
گلستانی فر، مائده
1398/10/17
رابطه دلبستگی آموزشی با انگیزش تحصیلی نقش تعدیلگری جنس ونوع مدرسه
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر عبداللهی،عباس
آبان گاه ازگمی، منصوره
1398/06/31
پیشبینی پیشرفت تحصیلی برپایه سبکهای یادگیری وانگیزش تحصیلی
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر محسن پور،مریم
براری، راحله
1398/06/31
اجرای پرسشنامه یادگیری دگرگون ساز دردانشجویان ایرانی
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر محسنپور،مریم
عبدی نیا، سها
1398/06/30

دکتر منادی،مرتضی
دکتر اخوان تفتی، مهناز
شاهین وری، بهاره
1398/04/12
ارتباط شیوه های آموزشی استادان دانشگاه با ماندگاری یادگیری وانگیزه پیشرفت تحصیلی در دانشجویان
دکتر اخوانتفتی،مهناز
دکتر خادمی اشکذری،ملوک
حبیبی، فاطمه
1397/11/17
بررسی ارتباط بین روابط عاطفی مادر کودک بااضطراب دانش آموزابتدائی
دکتر منادی،مرتضی
دکتر اخوان تفتی، مهناز
آزاد، سمیه
1397/06/11
بررسی همخوانی سبکهای فرزندپروری آموزشی والدین بامفاهیم آموزشی گلاسر
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر محسنپور،مریم
گلبابائی، خدیجه
1396/11/25
بررسی اثرآموزش غلبه برکمالگرایی منفی بر رضایت زناشویی زنان
دکتر هاشمی،زهرا
دکتر اخوان تفتی، مهناز
کشاورز کرمانی، مهسان
1396/11/25
ارزشیابی برنامه های آموزش رایانه به دانش آموزان دوره ابتدائی درایران
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر منادی،مرتضی
حسنبیگی، مریم
1396/11/25
بررسی سودمندی برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر بهبود کارکردهای شناختی
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر کامکاری،کامبیز
رزاقی کاشانی، شمیم
1396/10/13
پردازشهای دیداری دریک تکلیف حافظه کاری دیداری درکودکان دارای اختلال یادگیری
دکتر دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر اصغری ابراهیم اباد،محمدجواد
زندیه، فاطمه
1396/06/30
نیازسنجی و پایش عوامل اثرگذار بررشد حرفه ای دانشجومعلمان درحوزه آموزش در دانشگاه فرهنگیان
دکتر خادمی اشکذری،ملوک
دکتر اخوان تفتی، مهناز
میرزاخانی، فروغ
1396/06/29
مقایسه انگیزه وخودپنداره تحصیلی نوجوانان مادرسرپرست وپدرسرپرست
دکتر منادی،مرتضی
دکتر اخوان تفتی، مهناز
طاهری قلعه تکی، فرخنده
1396/06/29
ارزیابی بررسی سواد پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی از راه کیفیت سنجی پایاننامه
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر محسن پور،مریم
مشهدی، شادی
1396/06/29
آزمایش بسته آموزشی رایانه ای چندرسانه ای بر بهبود مهارتهای ادراکی شناختی دانش آموزان بااختلالات یادگیری
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر محسن پور،مریم
هاشمی چلیچه، سمیه
1396/06/29
نقش واسطه ای هیجانهای پیشرفت درروابط میان سبکهای اسنادی، جذب روانی اجتماعی کلاس، ارزش تکلیف وفرسودگی تحصیلی
دکتر هاشمی،زهرا
دکتر نقش،زهرا
نجاتی، فاطمه
1396/06/29
مقایسه کارکردهای اجرائی وهیجانی کودکان پایه اول دبستان با وبدون تجربه پیش دبستانی
دکتر هاشمی،زهرا
دکتر اخوانتفتی، مهناز
کمالی، سوسن
1396/06/29
تدوین مدل علمی فرسودگی تحصیلی براساس باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری واهداف پیشرفت باواسطه گری اهمالکاری تحصیلی
دکتر هاشمی،زهرا
دکتر نقش،زهرا
حسینی خشک اسطلخی، سارا
1397/06/31
بررسی میزان آگاهی والدین کودکان دوره ابتدائی ازمشکلات یادگیری کودکان
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر حمیدی،منصورعلی
عباس زاده، صدیقه
1397/06/31
مقایسه حافظه کاری دردانش آموزان با اختلالات یادگیری ویژه اختلال نقص توجه بیش فعالی
دکتر زهرایی،شقایق
دکتر اخوان تفتی، مهناز
طیبا، مرضیه
1395/11/14
مقایسه نمره های مستمر و نهایی درمدارس دولتی،غیردولتی وهیات امنایی پایه سوم شهر تهران
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر محسن پور،مریم
علوی زاده، ثمین السادات
1395/11/13
ارزیابی ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان، مدیران، والدین و کارشناسان آموزش شهرستان یزد
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر منادی،مرتضی
جراحی، الهه
1395/11/13
بررسی چالشها ومحدودیتهای ورود به دانشگاه برای دانش آموزان ایرانی با ناتوانیهای یادگیری ویژه
دکتر اخوان تفتی، مهناز
دکتر منادی،مرتضی
دریابک، زهرا

بررسی نگرش والدین کودکان پیش دبستانی
دکتر اخوان تفتی، مهناز
کرمی، مریم
1399/12/25
طراحی و آزمایش دورهآموزشیدرراستایبهبودسبکهایدلبستگی
دکتر هاشمی، زهرا
دکتر صمدی، پروین
معتمدی، مریم
1399/12/25
طراحی و اجرای یک دوره ی کمک اموزشی سازاییگر در زمینه مهارتهای اجتماعی برای دانش اموزندگان دبستانی
دکتر حمیدی، منصورعلی
درویشی، زهرا
1399/12/24
بررسی تاثیر بازیهای توجهی بر افزایش تمرکز دانش اموزان دارای اختلال یادگیری
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر هاشمی، زهرا
حسینی کمسفید، سعیده سادات
1399/07/29
رابطه ی بازخورد معلم و سبکهای دلبستگی با انگیزش پیشرفت نقش واسطه ای شایستگی های ادراک شده
دکتر هاشمی، زهرا
باوندپور، مرضیه
1399/07/22
اثر بخشی یک دوره آموزش تاب اوری بر شاد کامی سالمندان
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر هاشمی، زهرا
زارع زردینی، فاطمه
1399/06/30
نقش واسطه گری نیازهای بنیادین روان شناختی در رابطه میان عملکرد خانواده با پیشرفت تحصیلی و شادکامی در دانش جویان کارشناسی ساکن خوابگاه دانشگاه الزهرا
دکتر هاشمی، زهرا
دکتر عبد اللهی، عباس
حاجی علی اکبری، مهدیه
1398/11/20
الگوی ارتباطی خانواده ، ادراک از محیط کلاس و انعطاف پذیری شناختی نقش واسطه ای ذهن آگاهی
دکتر
هاشمی، زهرا
دکتر محسن پور، مریم
وجدی، آذیندخت
1398/11/20
الگوی ارتباطی خانواده، ادراک از محیط کلاس و تاب آوری تحصیلی نقش واسطه ای جهت گیری هدف
دکتر هاشمی، زهرا
دکتر محسن پور، مریم
شادانپور، ثریا
1398/11/19
طراحی و اعتبار سنجی مقیاس آموزش تربیت جنسی کودکان و نوجوانان بر اساس آموزه های اسلامی
دکتر هاشمی، زهرا
دکتر نقش، زهرا
بخشوده، مریم
1398/11/19
نقش واسطه ای جرات ورزی و عزت نفس در رابطه بین انطباق وانسجام خانواده با تفکر انتقادی
دکتر هاشمی، زهرا
دکتر عبد اللهی، عباس
دباغی، زینب
1397/11/16
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی
دکتر هاشمی، زهرا
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
صالحی، فریبا
1397/11/16
بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت با اهمال کاری تحصیلی
دکتر هاشمی، زهرا
دکتر نقش، زهرا
صیدی، سونیا
1397/11/16
پیش بینی اهمال کاری تحصیلی براساس ابعاد خود کارآمدی
دکتر هاشمی، زهرا
دکتر نقش، زهرا
منصوری، منیره
1396/11/25
بررسی میزان رضایت مندی معلمان و مدیران دوره دوم دبستان های منطقه 16 تهران ار اجرای طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر در سال تحصیلی 97-96
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر هاشمی، زهرا
گلباز، زهره
1396/11/25
کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی
دکتر هاشمی، زهرا
دکتر نقش، زهرا
عبدالهی گزافرودی، بهناز
1395/11/13
مطالعه نقش واسطه ای خودمهارگری دررابطه با دینداری با شادکامی ، بهزیستی روانشناختی ورضایت از زندگی
دکتر هاشمی، زهرا
دکتر محسن پور، مریم
رحمانی زاهد، فهیمه
1395/11/13
سبک های تعامل معلم دانش آموز وخلاقیت ، نقش واسطه ای نیازهای بنیادی روانشناختی
دکتر هاشمی، زهرا
دکتر محسن پور، مریم
حیدری مورچه خورتی، سارا
1395/11/05
نقش دینداری والدین به عقلانیت دینی ، تاب آوری ، سلامت روان ورضایت از زندگی دانشجویان
دکتر هاشمی، زهرا
دکتر نقش، زهرا
حسینی ابریشمی، ملیحه


دکتر هاشمی، زهرا
حسین دستجردی، فائزه

رابطه بین تنظیم هیجان با بهزیستی
دکتر هاشمی، زهرا
زندیه، لیلا
1399/12/24
بررسی مفهوم همدلی در داستان های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گستره سنی نوجوانان ب
دکتر منادی، مرتضی
زارعی، بنفشه
1398/11/06
نقش قصه گویی بر کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی
دکتر منادی، مرتضی
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
قوامی، اکرم سادات
1398/06/30
آموزش صلح از راه قصه گویی
دکتر منادی، مرتضی
دکتر نراقی زاده، افسانه
اسکندری، الهام
1398/04/12
بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزشی کودکان ناشنوای مقطع دبستان شهر تهران
دکتر منادی، مرتضی
دکتر چراغ ملائی، لیلا
عرب چوبدار، مهری

کاهش فاصله نسبیوالدین و فرزندان به کمک آموزش
دکتر منادی، مرتضی
مالمیر، نرگس

یادگیری بازیگری از راه مشاهده در بازیگران سینما
دکتر منادی، مرتضی
افضل زاده، لیلا

شیوه های آموزشی والدین و رفتارهای نابهنجار دانش اموزان دبیرستانی
دکتر منادی، مرتضی
کهندانی، اشرف
1399/07/23
گونه شناسی تجارب زیسته دانش جویان علوم پایه و علوم تربیتی از کیفیت تدریس اساتید
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر صمدی، پروین
خانه زر، شقایق
1399/07/23
چگونگی نقش رابطه والدین با میزان استفاده دانش اموزان دبیرستانی منطقه 12 تهران از اینترنت
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
میری، نگار
1399/07/22
تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ی هفتم متوسطه از نظر میزان درگیری ذهنی دانش آموزان
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
نعمت اللهی، فاطمه
1399/06/19
بررسی وضعیت کنجکاوی کودکان 9-5 ساله تهرانی
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر معروفی زاده، سامان
انصاری، رویا
1398/11/21
ارزش یابی راه کارهای پرورشی گروهی از مادران و پدران ایرانی در زمینه ی تربیت اخلاقی فرزندان
دکتر حمیدی، منصورعلی
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
شادی، مریم
1398/11/21
تاثیر بازی های آموزشی رایانه ای بر درگیری تحصیلی سرزندگی تحصیلی و ادراک شایستگی دانش آموزان پایه پنجم
دکتر چراغ ملائی، لیلا
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
کلهر، پروانه
1398/11/06
بررسی رابطه بین کمال گرایی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ناحیه 1 شهرستان قزوین
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر موسوی سید علی، محمد
دکتر شمس اسفند آباد، حسن
ساداتی فلاح آبادی، سیده مریم
1398/04/11
مولفه های اثرگذار واثر پذیر از انگیزش شغلی معلمان متوسطه دوره دوم شهر شیراز
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر محسن پور، مریم
حسینی، رویا
1398/04/11
برنامه کارکرد و دستاوردهای دوره های آموزشی زندان درشیراز
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر حمیدی، منصورعلی
خانی سرابی، ناهید
1397/11/17
...
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
حاجی بابائی طاهری، زهرا
1397/11/17
مقایسه وضعیت آگاهی به عملکرد در رفتار تغذیه ای مدارس
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر حمیدی، منصورعلی
پورحسن برسمنانی، فاطمه
1396/11/25
ارزشیابی برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس با گرایش مقایسه مولفه های هوش معنوی بین دانش آموزان
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر صمدی، پروین
موذنی، اعظم
1396/11/15
بررسی رابطه یادگیری خودراهبر و انگیزش شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان پاکدشت
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر حمیدی، منصورعلی
عزتی اغول بگ، پریناز
1396/11/15
مقایسه پژوهش بنیادی برنامه های پیش دبستانی آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی
دکتر حمیدی، منصورعلی
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
کرامتی، فریبا
1396/06/30
نقش کارکردهای شناختی در پیش بینی خودکارآمدی حرفه ای معلم در دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
دکتر محسن پور، مریم
حاجی اله یار، نازنین
1395/10/15
اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر استرس خانوادگی
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
الهدوستی، رباب


دکتر خادمی اشکذری، ملوک
توسلی، الهام سادات

مقایسه اثر بخشی آموزش از طریق برنامه چند حسی
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
شیرزاد، کوثر

شناسایی مدارس موثر بر اساس مطالعات تیمز 2019 و تعیین ویژگیهای آن ها
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
چهاردولی، حدیث

رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و تاب اوری تحصیلی
دکتر خادمی اشکذری، ملوک
خادم روحانی، سمیرا

اثر بخشی مداخله مبتنی بر مهارت بین فردی در کاهش تقاضا برای اعمال جراحی و رضایت زناشویی
دکتر رضائیان فرجی، حمید
عبدی، زهرا
1399/12/20
تجربه ی زیسته ی مدرسین و زبان آموزان بزرگسال از آموزش و یادگیری تلفنی زبان انگلیسی
دکتر محسن پور، مریم
ایمانی، نسیم
1399/07/22
ارزیابی محتوای کتب دوره ی پیش دبستانی
دکتر محسن پور، مریم
دکتر غلام آزاد، سهیلا
بطوئی آورزمان، مونا
1398/11/21
چالش های دانش آموزان در حل مسایل کلامی کسر در پایان دوره ی ابتدایی
دکتر محسن پور، مریم
دکتر گویا، زهرا
مرادی نجف آبادی، زهرا
1398/06/26
سنجش مهارت تفکر انتقادی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دکتر محسن پور، مریم
دکتر کیامنش، علیرضا
روحانی فر، محبوبه
1398/03/08
شناسایی و تحلیل خطاهای دانش آموزان در حل مسائل ریاضی
دکتر محسن پور، مریم
دکتر گویا، زهرا
محمودی، سمیه
1397/06/27
نقش حمایت اجتماعی سبک دلبستگی و سرسختی روانشناختی در پیش بینی احساس غربت دانشجویان
دکتر رسولی، رویا
دکتر محسن پور، مریم
توحیدی راد، عاطفه
1396/11/15
طراحی مولفه های استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر تهران
دکتر عدلی، فریبا
دکتر محسن پور، مریم

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/28
تعداد بازدید:
2385
گروه آموزشی روانشناسی تربیتی
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه‌الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
                   
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.