۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

پژوهشگران برتر

 
پژوهشگران برتر دانشکده هنر1400
دکتر فریده طالب پور/ عضو محترم هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس 
دکتر منصور حسامی/ عضو محترم هیات علمی گروه نقاشی
دکتر میترا معنوی راد/ عضو محترم هیات علمی گروه ارتباط تصویری
دکتر پریسا شاد قزوینی/ عضو محترم گروه نقاشی 
دکترعفت السادات افضل طوسی/ عضو محترم هیات علمی گروه پژوهش هنر
دکتر مهین سهرابی نصیرآبادی/عضو محترم هیات علمی گروه صنایع دستی  

 
 پژوهشگران برتر دانشکده هنر آذرماه 1399
جناب آقای دکترابوالقاسم دادور / عضو محترم هیأت علمی گروه پژوهش هنر
سرکار خانم دکتر پریسا شاد قزوینی / عضو محترم هیأت علمی گروه نقاشی
 سرکار خانم دکتر فریده طالب پور / عضو محترم هیأت علمی طراحی لباس
 سرکار خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی / عضو محترم هیأت علمی گروه پژوهش هنر
 
پژوهشگران برتر دانشکده هنر آذرماه 1398
از پژوهشگران برتر دانشکده هنر(خانم دکتر فریده طالب پور،خانم دکتر میترا معنوی راد، خانم دکتر الهه پنجه باشی، خانم دکتر زهرا رهبرنیا) در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه الزهرا روز چهارشنبه 27 آذر 98 در سالن دکتر تورانی دانشگاه تقدیر بعمل آمد.
 
  پژوهشگران برتر دانشکده هنر آذر ماه 1397
از پژوهشگران برتر دانشکده هنر(خانم دکتر فاطمه کاتب -خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی-خانم دکتر میترا معنوی راد - خانم فرشته دیانت - خانم دکتر پریسا شاد قزوینی ) در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه الزهرا روز دوشنبه 28 آذر 97 در سالن دکتر تورانی دانشگاه تقدیر بعمل آمد.
 
 پژوهشگران برتر دانشکده هنر آذر ماه 1396
از پژوهشگران برتر دانشکده هنر(خانم دکتر پریسا شاد قزوینی - خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی - جناب آقای دکتر ابوالقاسم دادور - سرکار خانم هاجر سلیمی نمین ) در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه الزهرا روز دوشنبه 27 آذر 96 در سالن دکتر تورانی دانشگاه تقدیر بعمل آمد.
 
  پژوهشگران برتر دانشکده هنر آذر ماه 1395
اساتید دانشکده هنر در هفدهمین مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر سال 1395 دانشگاه الزهرا(س) رتبه های سطح دو و سه را اکتساب نمودند.
سطح دو : پژوهشگران برتر دانشکده
خانم دکتر اشرف السادات موسوی لر
:سطح سه :پژوهشگران برتر گروه های آموزشی
آقای دکتر بهزاد سلیمانی – خانم دکتر معنوی راد – خانم دکتر زهرا پاکزاد – خانم دکتر زهرا رهبرنیا –
خانم حمیده آرخی از دانشکده هنر در بخش کارکنان موثر در فرایند های پژوهشی لوح تقدیر دریافت نمود
 
 پژوهشگران برتر دانشکده هنر آذر ماه 1394
پژوهشگران برتر دانشگاه در سطح یک :
خانم دکتر اشرف السادات موسوی لر - آقای دکتر ابوالقاسم دادور
پژوهشگر برتر دانشکده در سطح دو :
خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی - خانم زهرا رهبر نیا - خانم دکتر معنوی راد
پژوهشگران برتر گروه های آموزشی در سطح سه :
خانم دکتر فاطمه کاتب - خانم دکتر مهین سهرابی نصیر آبادی خانم دکتر فاطمه هنری مهر - خانم دکتر پاکزاد - خانم دکتر زهرا مسعودی امین - آقای دکتر داریوش فرد دهکردی
 
 پژوهشگران برتر دانشکده هنر آذر ماه 1393
الف : پژوهشگران برتر در سطح دانشکده هنر
خانم دکتر مهین سهرابی -آقای دکتر ابوالقاسم دادور
ب:پژوهشگران برتر در سطح گروه های آموزشی :-خانم ربابه غزالی -خانم دکتر اشرف السادات موسوی لر -خانم دکتر زهرا پاکزاد-خانم دکتر فریده طالبپور-خانم هاجر سلیمی نمین -خانم مهناز محمد زاده-خانم دکتر زهرا رهبر نیا -خانم شهزاد صالحی پور
 
  پژوهشگران برتر دانشکده هنرآذر ماه 1392
پژوهشگران معرفی شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری " خانم دکتر پریسا شاد قزوینی
پژوهشگران منتخب گروه اول دانشگاه " خانم دکتر اشرف السادات موسوی لر"
پژوهشگران منتخب گروه دوم دانشگاه
آقای دکتر ابوالقاسم دادور- خانم دکتر زهرا مسعودی امین- خانم دکتر عفت السادات افضل طوسی
پژوهشگران منتخب گروه سوم دانشگاه (گروه هنر)
خانم هاجر سلیمی نمین- خانم دکتر فاطمه کاتب- خانم دکتر معصومه امیراینانلو- خانم دکتر زهرا رهبرنیا- خانم دکتر میترا معنوی راد- خانم دکتر پروین شکری سلطان- خانم دکتر مهین سهرابی نصیرآبادی- خانم شهزاد صالحی پور- خانم ربابه غزالی- خانم دکتر فاطمه هنری مهر خانم دکتر زهرا پاکزاد- خانم دکتر فریده طالب پور- خانم فریناز فربود- آقای دکتر داریوش فرد دهکردی- خانم مهنوش نادری
 
  پژوهشگران برتر دانشکده هنر آذرماه 1391
برگزیده منتخب گروه سوم دانشگاه :
"دکتر ابوالقاسم دادور"
برگزیده منتخب گروه اول دانشکده هنر :
"دکترفریده طالب پور " -دکتر اشرف موسوی لر" -دکتر پریسا شادقزوینی"
منتخب گروه دوم دانشکده هنر:
دکترزهرا رهبر نیا " -خانم مهناز محمدزاده میانجی "- خانم "ربابه غزالی"
منتخبین گروه سوم دانشکده هنر:
"دکتر عفت السادات افضل طوسی" -دکتر منصور حسامی " -دکتر احمد ندایی فرد "-دکترداریوش فرد دهکردی "-دکتر فاطمه کاتب "-دکتر معصومه اینانلو "
و کارشناسان پژوهشگر خانم " ملیحه قانع عبادی " و خانم " طیبه رئیسی "
 
  پژوهشگر برتر گروه هنر سال 1390
آقای دکتر ابوالقاسم دادور عضو محترم هیات علمی گروه پژوهش هنر در "دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال 1390" از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان "پژوهشگر برتر" انتخاب گردیدند.
 
 پژوهشگران برتر دانشکده هنر سال 1387
دکتر محمد معمارزاده - دکتر بهزاد سلیمانی - دکتر علی اصغر فرامرزیان - صدیقه پاک بین - دکتر اشرف موسوی لر- دکتر معصومه امیر اینانلو
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/10/13
تعداد بازدید:
2400
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان شیخ بهایی -میدان شیخ بهایی-دانشگاه الزهرا -دانشکده هنر کدپستی : 1993893973
تلفن : 85692525-88035801 فاکس : 88035801
 art[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.