۱۴۰۳ شنبه ۲ تير

سرفصل دروس

 همه دروس عمومی کارشناسیسرفصل
ادبیات تاریخ کارشناسی سرفصل
ادبیات تاریخ کارشناسی ارشد سرفصل
ادبیات تاریخ دکتری سرفصل
 ادبیات زبان روسی کارشناسی سرفصل
 ادبیات زبانشناسی کارشناسی ارشد
سرفصل
 ادبیات  زبانشناسی
دکتری
سرفصل
ادبیات زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
سرفصل
ادبیات  زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد  سرفصل
ادبیات
زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری
سرفصل
ادبیات
زبان و ادبیات عربی
کارشناسی  سرفصل
ادبیات
زبان و ادبیات عربی  کارشناسی ارشد
سرفصل
ادبیات  زبان و ادبیات عربی
دکتری
سرفصل
ادبیات  زبان و ادبیات فارسی  کارشناسی
سرفصل
ادبیات
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد  سرفصل
ادبیات  زبان و ادبیات فارسی  دکتری
سرفصل
ادبیات
مترجمی فرانسه کارشناسی
سرفصل
ادبیات
مترجمی فرانسه  کارشناسی ارشد   سرفصل
 الهیات ادیان و عرفان کارشناسی
سرفصل
الهیات
ادیان و عرفان
کارشناسی ارشد   سرفصل
الهیات
تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی  کارشناسی
سرفصل
الهیات
تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی
کارشناسی ارشد
سرفصل
الهیات
علوم قرآن و حدیث
کارشناسی سرفصل
الهیات
علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد  سرفصل
الهیات  علوم قرآن و حدیث
دکتری سرفصل
الهیات
فقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی سرفصل
الهیات
فقه و مبانی حقوق اسلامی  کارشناسی ارشد  سرفصل
الهیات
فلسفه و حکمت اسلامی  کارشناسی
سرفصل
الهیات
فلسفه و حکمت اسلامی
کارشناسی ارشد  سرفصل
علوم ورزشی
رفتار حرکتی
کارشناسی سرفصل
علوم ورزشی
رفتار حرکتی
 کارشناسی ارشد سرفصل
علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی
کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم ورزشی
مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد
سرفصل
 فنی و مهندسی مهندسی برق کارشناسی
سرفصل
فنی و مهندسی
مهندسی صنایع کارشناسی
سرفصل
فنی و مهندسی
مهندسی صنایع
کارشناسی ارشد  سرفصل
فنی و مهندسی
مهندسی صنایع
دکتری  سرفصل
فنی و مهندسی
مهندسی عمران
کارشناسی
سرفصل
فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی   سرفصل
فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی ارشد
سرفصل
فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
سرفصل
فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک
کارشناسی
سرفصل
فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد
سرفصل
هنر ارتباط تصویری کارشناسی 
سرفصل
هنر
ارتباط تصویری
کارشناسی ارشد
سرفصل
هنر
 پژوهش هنر کارشناسی ارشد
سرفصل
هنر
پژوهش هنر دکتری سرفصل
هنر
صنایع دستی کارشناسی
سرفصل
هنر
صنایع دستی کارشناسی ارشد
سرفصل
هنر
طراحی پارچه و لباس کارشناسی
سرفصل 
هنر
طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد  سرفصل
هنر
طراحی صنعتی کارشناسی
سرفصل
هنر
طراحی صنعتی کارشناسی ارشد
سرفصل
هنر
نقاشی کارشناسی
سرفصل
هنر
نقاشی کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
اقتصاد کارشناسی
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
اقتصاد
کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
اقتصاد
دکتری سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
حسابداری
کارشناسی
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
حسابداری
کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
حسابداری
دکتری
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
حقوق کارشناسی
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
علوم اجتماعی کارشناسی
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
علوم اجتماعی
کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
علوم اجتماعی
دکتری
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
مدیریت کارشناسی
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
مدیریت
کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
مدیریت
دکتری
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
مطالعات کارشناسی
سرفصل
علوم اجتماعی و اقتصاد
مطالعات کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی
 روانشناسی کارشناسی
سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی
روانشناسی
کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی
روانشناسی
دکتری سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی
روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی
روانشناسی تربیتی
دکتری
سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی
علم اطلاعات و دانش شناسی
کارشناسی
سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی
علم اطلاعات و دانش شناسی
کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی
علم اطلاعات و دانش شناسی
دکتری
سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
کارشناسی
سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی
مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دکتری
سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی
مشاوره کارشناسی 
سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی  مشاوره کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم تربیتی و روان شناسی
مشاوره دکتری
سرفصل
ریاضی آمار کارشناسی 
سرفصل
ریاضی
 آمار کارشناسی ارشد
سرفصل
ریاضی
ریاضی
کارشناسی 
سرفصل
ریاضی
ریاضی
کارشناسی ارشد
سرفصل
ریاضی
ریاضی
دکتری سرفصل
ریاضی
علوم کامپیوتر کارشناسی 
سرفصل
ریاضی
علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم زیستی
بیوتکنولوژی
کارشناسی 
سرفصل
علوم زیستی
بیوتکنولوژی
کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم زیستی
بیوتکنولوژی
دکتری سرفصل
علوم زیستی
علوم گیاهی
کارشناسی 
سرفصل
علوم زیستی
علوم گیاهی
کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم زیستی
علوم گیاهی دکتری سرفصل
علوم زیستی
میکروبیولوژی
کارشناسی 
سرفصل
علوم زیستی
میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
سرفصل
علوم زیستی
میکروبیولوژی
دکتری سرفصل
فیزیک شیمی فیزیک 
کارشناسی 
سرفصل
فیزیک شیمی
فیزیک 
کارشناسی ارشد
سرفصل
فیزیک شیمی
فیزیک 
دکتری
سرفصل
فیزیک شیمی
شیمی
کارشناسی 
سرفصل
فیزیک شیمی
شیمی
کارشناسی ارشد
سرفصل
فیزیک شیمی
شیمی
دکتری
سرفصل

No.of Rows :

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/07
تعداد بازدید:
897
برنامه ریزی درسی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ونک،ده ونک ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشی دانشگاه الزهرا کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاکس : 982188067895+
 Amouzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.