۱۴۰۳ شنبه ۲۶ خرداد

آثار وتاليفات اساتيد و كارمندان

گروه اقتصاد

ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع فعالیت

عنوان به فارسی

عنوان به لاتین

سال فعالیت

1

زهرا

افشاری

ترجمه کتاب

سیاست پولی تورم و چرخه های تجاری

monetary economics .inflation, and business cycles

1393

2

زهرا

افشاری

تالیف و تصنیف کتاب

برنامه ریزی اقتصادی

economic planning

1393

3

فاطمه

بزازان

تالیف و تصنیف کتاب

 

Input- Output Analysis, Static Dynamic Extended Quantity and Price Models (with application to Iran)

1389

4

صدیقه

عطر کار روشن

تالیف و تصنیف کتاب

ارزیابی اقتصادی اثرات توسعه بر محیط زیست

 

1394

5

ابوالفضل

شاه آبادی

تالیف و تصنیف کتاب

تئوری و مسائل تجارت بین الملل

 

1394

6

میرحسین

موسوی

ترجمه کتاب

پول،ارز و بانکداری

 

1393

گروه حسابداری

ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع فعالیت

عنوان به فارسی

عنوان به لاتین

سال فعالیت

1

رضوان

حجازی

تالیف و تصنیف کتاب

حسابداری محیط زیست در شهرداری تهران

 

1393

2

رضوان

حجازی

تالیف و تصنیف کتاب

مبانی توسعه پایدار با تاکید بر محیط زیست شهری

 

1393

3

علی

رحمانی

تالیف و تصنیف کتاب

شناخت صنعت لیزینگ در جهان و ایران

 

1393

4

غلامرضا

سلیمانی امیری

تالیف و تصنیف کتاب

مدیریت مالی

 

1391

5

اعظم

ولی زاده لاریجانی

ترجمه کتاب

استانداردهای بین المللی نحوه عمل حسابرسی داخلی

International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)

1396

6

سید علی

حسینی

تالیف و تصنیف کتاب

سازوکارهای بررسی تقلب حسابداری دادگاهی، ارزیابی کنترل های داخلی

Discovering Fraud Mechanisms Forensic accounting,Internal controls

1396

7

اعظم

ولی زاده لاریجانی

بررسی، نقد، ویرایش و تصحیح کتاب

حسابداری ویژه بازار کار

 

1395

گروه حقوق

ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع فعالیت

عنوان به فارسی

عنوان به لاتین

سال فعالیت

1

خلیل

شهنائی

تالیف و تصنیف کتاب

گستره ی حمایت قانون از نهاد خانواده

 

1385

2

خلیل

شهنائی

تالیف و تصنیف کتاب

گستره ی حمایت قانون ازنهاد خانواده

 

1385

3

سیده لطیفه

حسینی

ترجمه کتاب

حقوق سازمان های بین المللی

 

1396

4

سیده لطیفه

حسینی

تالیف و تصنیف کتاب

منطقه گرایی در حقوق بین الملل معاصر: چالش ها و فرصت ها

 

1393

5

سیده لطیفه

حسینی

ترجمه کتاب

روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

 

1394

6

سیده لطیفه

حسینی

ترجمه کتاب

حقوق مخاصمات مسلحانه

 

1395

7

سیده لطیفه

حسینی

تالیف و تصنیف کتاب

منطقه گرایی در حقوق بین الملل معاصر: چالش ها و فرصت ها

 

1395

8

سیده لطیفه

حسینی

تالیف و تصنیف کتاب

روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

 

1395

9

سیده لطیفه

حسینی

تالیف و تصنیف کتاب

حقوق بشر در اسلام

 

1396

10

فاطمه

پور مسجدیان

تالیف و تصنیف کتاب

ماهیت حقوقی و مالکیت نام دامنه اینترنتی

The Legal Nature and Ownersship of Internet s Domain Name

1395

11

فاطمه

پور مسجدیان

ترجمه کتاب

قانون اساسی بحرین

 

1391

12

فاطمه

پور مسجدیان

ترجمه کتاب

قانون اساسی امارات متحده عربی

 

1391

13

فاطمه

پور مسجدیان

ترجمه کتاب

قانون اساسی قطر

 

1391

14

فاطمه

پور مسجدیان

ترجمه کتاب

قانون اساسی کویت

 

1391

15

فاطمه

پور مسجدیان

ترجمه کتاب

قانون اساسی عمان

 

1391

16

خدیجه

مظفری سینی

تالیف و تصنیف کتاب

تعهد تخییری

alternative obligation

1394

گروه علوم اجتماعی

ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع فعالیت

عنوان به فارسی

عنوان به لاتین

سال فعالیت

1

افسانه ملقب زهرا

توسلی

ترجمه کتاب

نظریه های جامعه شناسی انتقادی در ورزش

 

1391

2

افسانه ملقب زهرا

توسلی

تالیف و تصنیف کتاب

زن و هنر بازنمایی زنانه در رسانه

 

1394

3

افسانه ملقب زهرا

توسلی

تالیف و تصنیف کتاب

پیامد های فرهنگی اشتغال زنان در خانواده

 

1395

4

افسانه ملقب زهرا

توسلی

تالیف و تصنیف کتاب

تصویر زن در آثار برندگان جایزه نوبل ادبیات (با تاکید بر آلیس مونرو)

 

1396

5

فریبا

سیدان

تالیف و تصنیف کتاب

کیفیت زندگی زنان

 

1394

6

مهرانگیز

شعاع کاظمی

ترجمه کتاب

اعتماد سازی برای مدرسه بهتر

 

1389

7

مهرانگیز

شعاع کاظمی

تالیف و تصنیف کتاب

دیدگاههای نظری خیانت زناشویی

 

1390

8

مهرانگیز

شعاع کاظمی

تالیف و تصنیف کتاب

دیدگاه های نظری خیانت زناشویی

Marital infidelity theoretical views

1390

9

مهرانگیز

شعاع کاظمی

تالیف و تصنیف کتاب

موانع رضایتمندی زناشویی

Barriers to marital satisfaction

1394

10

مهرانگیز

شعاع کاظمی

تالیف و تصنیف کتاب

خانواده درمانی

family terapy

1388

11

مهرانگیز

شعاع کاظمی

ترجمه کتاب

جامعه ،جنسیت و بزه دیده گی کودکان

sociaty,gender,children abuses

1394

12

مهرانگیز

شعاع کاظمی

تالیف و تصنیف کتاب

آسیب های روانی خانواده

Mental Damages of Family

1392

13

مهرانگیز

شعاع کاظمی

تالیف و تصنیف کتاب

روان درمانی در عمل

psycho therapy

1393

14

مهرانگیز

شعاع کاظمی

تالیف و تصنیف کتاب

بهداشت روانی خانواده

mental health of family

1394

15

مهرانگیز

شعاع کاظمی

تالیف و تصنیف کتاب

آسیبهای اجتماعی نوپدید

newly emerged social..

1393

16

مهرانگیز

شعاع کاظمی

تالیف و تصنیف کتاب

آسیبهای روانی خانواده برگرفته از دیدگاههای روانشناسی مشاوره و اسلام

mental damages of family ...

1393

17

مهرانگیز

شعاع کاظمی

تالیف و تصنیف کتاب

بهداشت روانی خانواده

 

1395

18

مهرانگیز

شعاع کاظمی

تالیف و تصنیف کتاب

دیدگاههای نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط

 

1395

19

مهرانگیز

شعاع کاظمی

تالیف و تصنیف کتاب

روانشناسی زن و خانواده

 

1395

20

مهرانگیز

شعاع کاظمی

تالیف و تصنیف کتاب

جامعه جنسیت و بزه دیدگی کودکان

 

1394

21

الهام

شریعتی نجف آبادی

تالیف و تصنیف کتاب

حقوق جنسی زوجین در فقه و حقوق موضوعه

Sexual Rights of Couples in Fiqh and Iranian Law

1396

22

الهام

شریعتی نجف آبادی

بررسی، نقد، ویرایش و تصحیح کتاب

فقه پویا جلد اول

 

1393

23

الهام

شریعتی نجف آبادی

بررسی، نقد، ویرایش و تصحیح کتاب

فقه پویا جلد دوم

 

1393

24

الهام

شریعتی نجف آبادی

تالیف و تصنیف کتاب

فقه پویا (مجموعه آراء و نظریات آیت الله سید محمد حسن مرعشی) جلد اول

 

1393

25

الهام

شریعتی نجف آبادی

تالیف و تصنیف کتاب

فقه پویا جلد دوم

 

1393

گروه مدیریت

ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع فعالیت

عنوان به فارسی

عنوان به لاتین

سال فعالیت

1

محمدعلی

بابائی زکلیکی

تالیف و تصنیف کتاب

بازاریابی بین الملل

 

1393

2

زهرا

رزمی

تالیف و تصنیف کتاب

فرآیند و زیر ساخت ،اثر بخشی و بلوغ

 

1393

3

زهرا

رزمی

ترجمه کتاب

سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی

 

1393

4

زهرا

رزمی

تالیف و تصنیف کتاب

مدیریت دانش، مدل ها و ابزار های کاربردی

 

1394

5

منیژه

حقیقی نسب

ترجمه کتاب

تجارت الکترونیکی از منظر مدیریتی و شبکه های اجتماعی

Electronic Commerce a Managerial and Social Networks Perspective

1396

6

معصومه

حسین زاده شهری

تالیف و تصنیف کتاب

تحلیل استراتژیک بازارهای جهانی

 

1395

7

معصومه

حسین زاده شهری

ترجمه کتاب

تعالی فروش مدیریت سیستماتیک فروش

 

1396

8

ابراهیم

عباسی

تالیف و تصنیف کتاب

بازارها و نهادهای مالی جلد دوم

 

1393

9

ابراهیم

عباسی

تالیف و تصنیف کتاب

مدیریت ریسک تقلب

 

1393

10

آمنه

خدیور

تالیف و تصنیف کتاب

بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، پارادایمهای مدلسازی

 

1393

11

آمنه

خدیور

تالیف و تصنیف کتاب

کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت

 

1393

12

آمنه

خدیور

تالیف و تصنیف کتاب

ریسکهای فناوری اطلاعات:تبدیل تهدیدهای کسب و کار به مزیت رقابتی

 

1393

13

آمنه

خدیور

تالیف و تصنیف کتاب

کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت

 

1395

14

آمنه

خدیور

تالیف و تصنیف کتاب

روش شناسی و فنون طراحی نقشه علم و فناوری

 

1395

15

ندا

عبدالوند

ترجمه کتاب

تجزیه وتحلیل درکسب وکار

 

1392

16

ندا

عبدالوند

ترجمه کتاب

رهبری در 90 روز

jumpstart your leadership

1394

17

ندا

عبدالوند

ترجمه کتاب

تصمیم گیری بخردانه

Judgment Calls

1394

18

ندا

عبدالوند

بررسی، نقد، ویرایش و تصحیح کتاب

مدیریت برند شماره 3 پاییز 1394

 

1394

19

ندا

عبدالوند

بررسی، نقد، ویرایش و تصحیح کتاب

مدیریت برند شماره 4 زمستان 1394

 

1394

20

مینا

رنجبر فرد

تالیف و تصنیف کتاب

مدیریت دانش فرآیندهای کسب و کار به همراه جعبه ابزار مدیریت دانش فرآیندگرا

 

1394

21

نگین

سنگری

تالیف و تصنیف کتاب

ارزش و پاداش از دیدگاه اسلام(معنوی- سازمانی

 

1393

22

نگین

سنگری

ترجمه کتاب

برنامه ریزی جانشین پروری اثربخش

 

1393

23

نگین

سنگری

تالیف و تصنیف کتاب

تئوریهای مدیریت

 

1393

گروه علوم اجتماعی

ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع فعالیت

عنوان به فارسی

عنوان به لاتین

سال فعالیت

1

محمد تقی

شیخی

تالیف و تصنیف کتاب

جامعه شناسی جوانان

 

1393

2

محمد تقی

شیخی

تالیف و تصنیف کتاب

جمعیت شناسی مسائل و شاخص ها

 

1394

3

محمد تقی

شیخی

تالیف و تصنیف کتاب

جامعه شناسی کیفیت زندگی

 

1394

4

محمد تقی

شیخی

تالیف و تصنیف کتاب

جامعه شناسی محیط زیست

 

1396

5

محمد تقی

شیخی

تالیف و تصنیف کتاب

جامعه شناسی سالمندی

 

1396

6

مرضیه

موسوی خامنه

تالیف بخشی از کتاب

زنان و زندگی شهری (زنان و سرمایه اجتماعی)

Women and Urban Life (Women and Social Capital)

1394

7

مرضیه

موسوی خامنه

تالیف و تصنیف کتاب

زنان و سرمایه اجتماعی

 

1394

8

سوسن

باستانی

تالیف بخشی از کتاب

زنان و زندگی شهری (زنان و سرمایه اجتماعی)

Women and Urban Life (Women and Social Capital)

1394

9

سوسن

باستانی

تالیف و تصنیف کتاب

زنان و سرمایه اجتماعی

 

1394

10

افسانه

کمالی

تالیف بخشی از کتاب

زنان و زندگی شهری (زنان و سرمایه اجتماعی)

Women and Urban Life (Women and Social Capital)

1394

11

افسانه

کمالی

تالیف و تصنیف کتاب

زنان و سرمایه اجتماعی

 

1394

12

افسانه

کمالی

بررسی، نقد، ویرایش و تصحیح کتاب

مسوولیت اجتماعی سازمان ها

Corporate Social Responsibility

1393

 لیست کتب ترجمه و تالیف اساتید دانشکده

تاریخ به روز رسانی:
1397/04/04
تعداد بازدید:
3152
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان شيخ بهايي شمالي،درب شرقي دانشگاه الزهرا، ساختمان مصلي نژاد، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي   كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188058491+ فاكس : 982188047862+
 socialeconomic[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.