۱۳۹۸ شنبه ۲۳ آذر
1397/03/26 5) نحوه درخواست نظم و انضباط و شئونات آموزشی، کیفیت تدریس و حضور تمام وقت جهت استفاده در فرم های تبدیل وضعیت به چه صورت است؟
امتیازات مورد نظر از طریق دفتر جذب در زمان مورد نیاز درخواست می گردد، بنابراین عضو هیات علمی برای دریافت امتیازات مذکور نیازی نسیت اقدامی انجام دهد.
مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ونك،ده ونك ، دانشگاه الزهرا(س)،معاونت آموزشي دانشگاه الزهرا كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+ فاكس : 982188067895+
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.