۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر

اعضای هیات علمی

 جهت ارتباط مستقیم، به ابتدای شماره ها عدد 8569 را اضافه نمایید.
مرکز تلفن دانشگاه : 88044040 و 8-88044051

ردیف

نام و نام خانوادگی

واحد/ سمت در دانشکده

ایمیل

شماره داخلی

1

دکتر امیره سیدفرجی

مدیر گروه مهندسی برق

sfaraji@alzahra.ac.ir

2176

2

دکتر ژیلا امینی ششده

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

Zh.amini@alzahra.ac.ir

2176

3

دکتر فریبرز موسوی مدنی

معاون اجرایی دانشکده فنی و مهندسی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

farmoos@yahoo.com

mosavif@alzahra.ac.ir

2160-2113

4

دکتر میلاد مهری سوخته کوهی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق

m.mehri@alzahra.ac.ir

2151

5

دکتر غلامرضا نصیری

سرپرست گروه مهندسی صنایع

Reza_nasiri@aut.ac.ir

2154

6

دکتر مریم اسمعیلی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

Esmaeili_m@alzahra.ac.ir

2014

7

دکتر جعفر باقری­نژاد

ریاست دانشکده فنی و مهندسی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

jbagheri@alzahra.ac.ir

2178

8

دکتر حمیده دانش کاظمی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

H.A.Daneshkazemi@gmail.com

2175

9

دکتر رضا سمیع­زاده

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

rsamizadeh@alzahra.ac.ir

2163

10

دکتر مهدی سیف برقی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

m.seifbarghy@alzahra.ac.ir

2150

11

دکتر محمدعلی صنیعی منفرد

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

Maf_monfared@alzahra.ac.ir

2155

12

دکتر پرویز فتاحی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع

p.fattahi@alzahra.ac.ir

2191

13

دکتر فرزانه اجاق­نژاد

مدیر گروه­ مهندسی عمران و مکانیک

f.ojaghnezhad@alzahra.ac.ir

2174

14

دکتر حنیفه ایمانیان

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران

h.imanian@alzahra.ac.ir

2269

15

دکتر زهرا پاچناری

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران

z.pachenari@alzahra.ac.ir

zpachenari@ut.ac.ir

2141

16

دکتر مهراله رخشانی­ مهر

عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران

m.rakhshanimehr@alzahra.ac.ir

2158

17

دکتر محمدرضا کیوان­پور

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

keyvanpour@alzahra.ac.ir

2150

18

دکتر نوشین ریاحی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

nriahi@alzahra.ac.ir

2159

19

دکتر مسعود ساغریچیان

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

masoud.saghar@gmail.com

2153

20

دکتر رضا عزمی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

azmi@alzahra.ac.ir

azmi_ra@yahoo.com

2171

21

دکتر سید محمدحسین

هاشمی­نژاد

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر

smh.hasheminejad@alzahra.ac.ir

2177

22

دکتر فاطمه احمدی بویاقچی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

fahmadi@alzahra.ac.ir

2140

23

دکتر نگین مفتونی

سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

n.maftouni@alzahra.ac.ir

2141

24

دکتر حامد مقتدری اصفهانی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک

h.moqtaderi@alzahra.ac.ir

2161

 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/11/16
تعداد بازدید:
6029
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.