۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير

شماره های تماس دانشکده

   راهنمای تماس های دانشکده فنی مهندسی
  کارشناسان محترم دانشکده
نام سمت شماره داخلی محل خدمت
خانم عشرت صادقی مسئول دفتر دانشکده 2145 ط دوم خوارزمی
خانم فاطمه خادمی کارشناس پژوهش 2146 ط همکف خوارزمی-اتاق 3
خانم مریم یوسفی کارشناس اجرایی 2142 ط همکف خوارزمی-اتاق 3
خانم الهام نوریان کارشناس آزمایشگاه های مهندسی برق و کامپیوتر 2781 ط همکف خوارزمی-آزمایشگاه داده کاوی
خانم نسرین لطفی کارشناس آزمایشگاه های مهندسی برق 2782 ط همکف خوارزمی-آزمایشگاه مهندسی برق
خانم شیرین الماسی کارشناس مسئول آموزش 2179 ط دوم خوارزمی
خانم زهرا شعاعی کارشناس آموزش گروه مهندسی کامپیوتر/کارشناسی 2156 ط دوم خوارزمی
خانم زهرا علیزاده کارشناس آموزش گروه مهندسی مکانیک-ارشد/کارشناسی 2187 ط دوم خوارزمی
خانم زینب عینی پور کارشناس آموزش گروه مهندسی برق-عمران/کارشناسی 2187 ط دوم خوارزمی
خانم زهرا علیزاده کارشناس کارگاه مکانیک 2445 سایت شرقی-کارگاه مکانیک
آقای رضا امراهی کارشناس کارگاه مکانیک 2445 سایت شرقی-کارگاه مکانیک
آقای بهرام بختیاری کارشناس کارگاه عمران 2458 سایت شرقی-کارگاه عمران
آقای محمدمهدی محبی کارشناس کارگاه عمران 2458 سایت شرقی-کارگاه عمران
   راهنمای تماس های دانشکده فنی مهندسی
  اساتید محترم دانشکده
<
نام سمتشماره داخلی محل خدمت
دکتر جعفر باقری نژاد ریاست دانشکده 2145 اتاق ریاست-ط دوم خوارزمی
دکترنوشین ریاحی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی 2868 اتاق معاونت-ط دوم خوارزمی
دکتر فریبرز موسوی مدنی معاون اجرایی دانشکده 2113 اتاق معاونت-ط دوم خوارزمی
دکتر نگین مفتونی معاون پژوهشی دانشکده 2175 اتاق معاونت-ط دوم خوارزمی
دکتر فرزانه اجاق نژاد مدیر گروه مهندسی عمران 2174 ط دوم خوارزمی
دکتر میلاد مهری سوخته مدیر گروه مهندسی برق 2151 ط اول خوارزمی
دکتر پرویز فتاحی مدیر گروه مهندسی صنایع 2191 ط دوم خوارزمی
دکتر محمدرضا کیوان پور مدیر گروه مهندسی کامپیوتر 2150 ط دوم خوارزمی
دکتر ژیلا امینی ششده هیات علمی مهندسی برق 2714 طبقه اول خوارزمی
دکتر عصمت رفیعی کراچی هیات علمی مهندسی برق 2141 ط دوم خوارزمی
دکتر امیره سید فرجی هیات علمی  مهندسی برق 2176 ط اول خوارزمی
دکتر مریم اسمعیلی هیات علمی مهندسی صنایع 2014 ط اول خوارزمی
دکتر جعفر باقری نژاد هیات علمی مهندسی برق 2178 ط اول خوارزمی
دکتر رضا سمیع زاده هیات علمی مهندسی صنایع 2163 ط اول خوارزمی
دکترمهدی سیف برقی هیات علمی مهندسی صنایع 2150 ط دوم خوارزمی
دکتر غلامرضا نصیری هیات علمی مهندسی صنایع 2154 ط دوم خوارزمی
دکتر محمدعلی صنیعی منفرد هیات علمی مهندسی صنایع 2155 ط دوم خوارزمی
دکتر نفیسه شمسی گمچی هیات علمی مهندسی صنایع 2269 ط دوم خوارزمی
دکتر مهراله رخشانی مهر هیات علمی مهندسی عمران 2158 ط دوم خوارزمی
دکتر محمدامین رودک هیات علمی مهندسی عمران 3033 جنب آموزش-ط دوم خوارزمی
دکتر وجیهه ثابتی هیات علمی مهندسی کامپیوتر 2143 ط دوم خوارزمی
دکتر مسعود ساغریچیان هیات علمی مهندسی کامپیوتر 2153 ط اول خو ارزمی
دکتر هادی شکیبیان هیات علمی مهندسی کامپیوتر 3035 جنب آموزش- ط دوم خوارزمی
دکتر رضا عزمی هیات علمی مهندسی کامپیوتر 2171 ط اول خوارزمی
دکترسید محمدحسین هاشمی نژاد هیات علمی مهندسی کامپیوتر 3034 جنب آموزش- ط دوم خوارزمی
دکترفاطمه احمدی بویاغچی هیات علمی مهندسی مکانیک 2140 ط اول خوارزمی
دکترمحمدصادق عابدی نژاد هیات علمی مهندسی مکانیک 3034 جنب آموزش- ط دوم خوارزمی
دکترمحمدرضا عصاری هیات علمی مهندسی مکانیک 2015 ط هشتم خوارزمی-معاونت اداری مالی دانشگاه
دکترحامد مقتدری اصفهانی هیات علمی مهندسی مکانیک 2161 ط اول خوارزمی
دکترامین رضا نقره آبادی هیات علمی مهندسی مکانیک 2270 ط همکف خوارزمی-انتهای راهرو

تاریخ به روز رسانی:
1403/03/09
تعداد بازدید:
247
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمي، طبقه دوم، دانشكده فني و مهندسي كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041469+ فاكس : 982188617537+
 engineering[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.