۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

آیین نامه داخلی هیات امناء

 در اجرای بند الف ماده 7 قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 شورای عالی انقلاب فرهنگی آیین نامه داخلی هیات امناء به شرح ذیل می باشد:
 
 ماده 1- جلسات عادی هیات امناء حداقل 2 بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری بنا به تقاضای هر یک از اعضاء و موافقت رئیس هیات تشکیل می شود.
 ماده 2 – دستور جلسات را دبیر هیات امناء از طریق دفتر هیاتهای امناء با تایید رئیس هیات امناء تعیین خواهد کرد.
 تبصره: هر یک از اعضای هیات امناء می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.
 ماده 3- دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادها و مستندهای مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل در جلسه ارسال می نمایند. در موارد اضطراری که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.
 ماده 4- جلسات هیات امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء و با ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رای طرفی که رئیس هیات امناء با آن هم رای بوده است مصوب تلقــی می شود.
 ماده 5- خلاصه مصوبات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که آخرین صفحه صورتجلسه را کلیه اعضای هیات امناء امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر هیاتهای امناء خواهد بود.
 تبصره 1: صورتجلسه پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری توسط دفتر هیاتهای امناء برای اجرا ابلاغ می گردد.
 تبصره 2: یک نسخه از مصوبات هیات امناء توسط دبیر برای امضاء ارسال می گردد.
 ماده 6- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امناء کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون دائمی هیات امناء طبق دستور العمل پیوست این آیین نامه تشـــکیل می شود.
 تبصره 1- کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه و سایر موارد ارجاعی دانشگاه اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امناء در دستور کار هیات امناء قرار خواهد گرفت.
 ماده 7 – اعضای هیات امناء خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطلاع می دهد.
 تبصره 1: چنانچه امکان شرکت وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری وجود نداشته باشد، نماینده تام الاختیار خود را برای شرکت در جلسه معرفی خواهند نمود.
 تبصره 2: در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، از سوی رئیس هیات امناء اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امناء خواهد بود.
 این آئین نامه در 7 ماده و 6 تبصره و یک پیوست در جلسه مورخ 20/8/83 هیات امناء به تصویب رسید.

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/09
تعداد بازدید:
3489
هیات امنا
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.