۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير

وظایف و اختیارات

الف- تصویب آیین نامه داخلی.
ب- تصویب سازمان اداری دانشگاه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارت با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج- بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود.
د- تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه
ه- تصویب حساب ها و ترازنامه سالانه دانشگاه
و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای دانشگاه
ح- کوشش برای جلب کمک های بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ط- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه قابل اجرا می باشد.
ی- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنسین ها) که بر حسب مورد پس از تأیید وزارت قابل اجرا می باشد.
ک- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی در چارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن.
م- بررسی گزارش دانشگاه که از طرف رئیس دانشگاه ارائه می شود.
ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارت قابل اجرا خواهد بود.

تاریخ به روز رسانی:
1399/04/09
تعداد بازدید:
5995
هیات امنا
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.