۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۷ تير

پژوهشگران برگزیده

پژوهشگران برگزیده دانشکده ادبیات در هفته پژوهش سال 1395

 
عضو هیأت علمی
رشته
 دکتر الهه ستوده نما زبان انگلیسی
 دکتر سیده سوسن مرندی زبان انگلیسی
 دکتر سید عبدالحمید میرحسینی زبان انگلیسی

 
پژوهشگران برگزیده دانشکده ادبیات در هفته پژوهش سال 1396 

 
 عضو هیات علمی رشته
دکتر ذوالفقار علامی
 زبان و ادبیات فارسی
 دکتر انسیه خزعلی زبان و ادبیات عرب
 دکتر الهه ستوده نما زبان انگلیسی
 دکتر سیده سوسن مرندی زبان انگلیسی
 دکتر عبدالحمید میرحسینیزبان انگلیسی
 

 
پژوهشگران برگزیده دانشکده ادبیات در هفته پژوهش سال 1397

 
 عضو هیات علمی رشته
 دکتر فریده حق بین زبانشناسی
 دکتر مریم حسینی زبان و ادبیات فارسی
 دکتر انسیه خزعلی زبان و ادبیات عرب
 دکتر الهه ستوده نما زبان انگلیسی
 دکتر عبدالحمید میرحسینی زبان انگلیسی
 دکتر محسن شیرازی زاده زبان انگلیسی


 پژوهشگران برگزیده دانشکده ادبیات در هفته پژوهش سال 1398 

 عضو هیات علمی رشته
 دکتر شهلا بختیاری تاریخ
 دکتر مریم حسینی زبان و ادبیات فارسی
 دکتر ماندانا نوربخش زبانشناسی
 دکتر انسیه خزعلی زبان و ادبیات عرب
 دکتر رقیه رستم پور زبان و ادبیات عرب
 دکتر زهره نفیسی زبان انگلیسی
 دکتر سیده سوسن مرندی زبان انگلیسی
 دکتر عبدالحمید میرحسینی زبان انگلیسی
 دکتر محسن شیرازی زاده زبان انگلیسی

 
پژوهشگران برگزیده دانشکده ادبیات در هفته پژوهش سال 1399

 
  عضو هیات علمی رشته 
 دکتر فریده حق بین زبانشناسی
 دکتر ماندانا نوربخش زبانشناسی
 دکتر مریم حسینی زبان و ادبیات فارسی
 دکتر رقیه رستم پور زبان و ادبیات عربی
 دکتر شراره چاوشیانمترجمی زبان فرانسه 
 دکتر عبدالحمید میرحسینی زبان انگلیسی
 دکتر زینب صادقی زبان روسی
 
 


پژوهشگران برگزیده دانشکده ادبیات در هفته پژوهش سال 1400

 
 
عضو هیات علمی رشته
دکتر محبوبه مباشریزبان و ادبیات فارسی
دکتر فریده حق بین زبانشناسی
دکتر ماندانا نوربخش زبانشناسی
دکتر ناهید جلیلی مرند زبان .ترجمه و ادبیات فرانسه 
دکترمحسن شیرازی زاده  زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر محمدرضا بارانی تاریخ
دکتر زینب صادقی  زبان روسی
 
 
 

پژوهشگران برگزیده دانشکده ادبیات در هفته پژوهش سال 1401


 
عضو هیات علمیرشته
دکتر مریم حسینی زبان و ادبیات فارسی
دکتر فریده حق بینزبانشناسی
دکتررقیه رستم پور زبان و ادبیات عربی 
دکتر ناهید جلیلی مرندزبان .ترجمه و ادبیات فرانسه
دکترزینب صادقی زبان روسی
دکترجمشید نوروزی تاریخ
دکترسیده سوسن مرندی زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر وحیدرضا میرزائیان  زبان و ادبیات انگلیسی  
 
 
 

پژوهشگران برگزیده دانشکده ادبیات در هفته پژوهش سال 1402

 

عضو هیات علمیرشته
دکترسیده سوسن مرندی زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر وحیدرضا میرزائیانزبان و ادبیات انگلیسی
دکترسیده فهیمه پارسائیان زبان و ادبیات انگلیسی
دکتر ناهید جلیلی مرندزبان .ترجمه و ادبیات فرانسه
دکتر ماندانا نوربخش زبانشناسی 
دکترزینب صادقی  زبان روسی
دکترجمشید نوروزی تاریخ
 دکتر مجید هوشنگیزبان و ادبیات فارسی 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/11/18
تعداد بازدید:
5218
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دانشکده ادبیات
 adabiat[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188048038+
فاکس :
982188048038+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.