۱۴۰۰ دوشنبه ۱۵ آذر
ميهمان تك‌درس به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلي دارد؟
سئوال:
ميهمان تك‌درس به دانشگاه الزهرا (س) چه مراحلي دارد؟
پاسخ:
- مراجعه به آموزش رشته مربوطه مبني بر ارائه درس اعم از ساعت ارائه , تعداد واحد و ساعت امتحان 
ارائه معرفي‌نامه از دانشگاه مبدأ به مديريت امور آموزشي
- دريافت فرم انتخاب واحد از مديريت امور آموزشي
- مراجعه دانشجو به دانشكده مربوطه براي درج كد درس و تعيين گروه درسي
- تأييد مدير گروه مربوطه
- ثبت انتخاب واحدهاي اخذ شده در مديريت امور آموزشي
- مراجعه دانشجو به مسؤول مالي معاونت آموزشي واريز شهريه

تاریخ:
1396/08/16
تعداد بازدید:
646
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك، دانشكده فيزيك شيمي دانشگاه الزهرا
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188041347+
فاكس : 982188613935+
 physchem[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.