۱۴۰۳ جمعه ۲۲ تير

معرفی اجمالی

وظایف مدیریت برنامه، بودجه و تحول سازمانی
 
- تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه در چارچوب چشم انداز، مأموریت و جهت گیری کلان دانشگاه با مشارکت و همکاری واحدهای ذی ربط.
- دبیری شورای راهبردی دانشگاه، تهیه و تدوین مصوبات این شورا.
- نظارت بر انجام پروژه های بهبود در راستای برنامه راهبردی دانشگاه.
- انجام امور اداری ومکاتبات هیات امنا، کمسیون دائمی وابلاغ مصوبات آن به واحد های ذی ربط.
- هماهنگی و جمع آوری اطلاعات و مستندات برای جلسات هیات امناء.
- انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه.
- برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویت های دانشگاه.
- همکاری با مدیران و روسای واحدهای دانشگاه در امر تهیه و تنظیم بودجه .
- جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
- تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدف ها و خط مشی کلی دانشگاه .
- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها .
- دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
- ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.
- نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
- بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع.
- بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیت های عمرانی دانشگاه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وسایرمراجع ذی ربط .
- انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه.
- مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.
- مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه.
- تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط .
- تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط مراجع ذی صلاح .
- بررسی پیشنهادهای واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها .
- انجام طرح های مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی، سیستم ها، فرایندها و روش های مورد عمل در دانشگاه و پیشنهاد اصلاح در صورت نیاز در چار چوب ضوابط و مقررات مربوط.
- نیاز سنجی آموزشی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی با توجه به اهداف و ماموریت و فعالیت های دانشگاه و سنجش اثربخشی آن.
- ایجاد پایگاه اطلاعات آماری دانشگاه و انجام هماهنگی های لازم با مراکز آمار در سطح کشور.
- تهیه و تنظیم و تحلیل گزارش های آماری لازم حسب مورد با هماهنگی واحد های دانشگاه.
- انجام طرح های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها .
- انجام طرح های مطالعاتی در خصوص ارتقای فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش.
- هدایت ، نظارت برفعالیت های بهره وری و تحول اداری دانشگاه.
- برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری.
- تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در دانشگاه.
- برنامه ریزی و انجام طرح های استعدادیابی، جانشین پروری و مستند سازی تجربیات مدیران.
- شرکت فعال در شوراها، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط.
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

تاریخ به روز رسانی:
1401/07/06
تعداد بازدید:
4323
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه 8، مدیریت برنامه بودجه و تحول سازمانی
tarhobarname[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 88041460
فاکس :
88613846
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.