۱۴۰۳ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت

پژوهشگران برتر

 
پژوهشگران برتر عضو هیئت علمی دانشکده الهیات
 سالنام و نام خانوادگیعنوانگروه آموزشی 
 1401 دکتر فتحیه فتاحی زاده  پژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در بیست و سومین دوره هفته پژوهش علوم قرآن و حدیث
 دکتر فریبا حاجیعلی پژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در بیست و سومین دوره هفته پژوهش فقه و مبانی حقوق اسلامی
 دکتر نرگس نظرنژاد پژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در بیست و سومین دوره هفته پژوهش فلسفه و حکمت
 دکتر زهره توازیانی  انتصاب به عنوان عضو و رئیس کمیته پژوهشی -ترویجی بانوان در دانشکده الهیات  فلسفه و حکمت
 دکتر بتول یوسفی  انتخاب مقاله  به عنوان مقاله برتر معارف اسلامی
 1400 دکتر فتحیه فتاحی زاده بانوی سرآمد در عرصه علم در چهارمین جشنواره ملی زن و علم علوم قرآن و حدیث
  دکتر فتحیه فتاحی زادهمقاله برگزیده در اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم علوم قرآن و حدیث
  دکتر فرشته معتمد لنگرودی مقاله برگزیده در اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم علوم قرآن و حدیث
 دکتر سیده شیرین
حجازی
 مقاله برگزیده در اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم علوم قرآن و حدیث
دکتر فاطمه حبیبی
 مقاله برگزیده در اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم علوم قرآن و حدیث
دکتر فریده امینی
 مقاله برگزیده در اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم علوم قرآن و حدیث
  دکتر فرشته معتمد لنگرودی رتبه سوم رساله برتر قرآنی وزارت عتف علوم قرآن و حدیث
 دکتر حدیث رجبی مقاله برتر در اولین همایش بین المللی اربعین معارف اسلامی
 دکتر بتول یوسفی مقاله برتر در همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی  معارف اسلامی
 1399 دکتر فتحیه فتاحی زاده حضور در کمیته ارزیابی طرح پژوهشی در پژوهشگاه علوم انسانی علوم قرآن و حدیث
 1398 دکتر فتحیه فتاحی زاده پژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در بیستمین دوره هفته پژوهش علوم قرآن و حدیث
  دکتر فتحیه فتاحی زاده ثبت و پذیرش مجله علوم قرآن و حدیث با مدیر مسئولی دکتر فتحیه فتاحی زاده در سامانه مجموعه مجلات دسترسی آزاد (DOAJ)  علوم قرآن و حدیث
 دکتر نوری سادات شاهنگیان
پژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در بیستمین دوره هفته پژوهش
 ادیان و عرفان
  دکتر فتحیه فتاحی زاده پژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در نوزدهمین دوره هفته پژوهش علوم قرآن و حدیث
 1397 دکتر زهرا سادات میرهاشمی پژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در نوزدهمین دوره هفته پژوهش فقه و مبانی حقوق اسلامی
 1394 دکتر فتحیه فتاحی زاده پژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در شانزدهمین دوره هفته پژوهش علوم قرآن و حدیث
 دکتر زهره توازیانیپژوهشگر برتر گروه آموزشی در شانزدهمین دوره هفته پژوهش فلسفه و حکمت
 1392 دکتر زهره توازیانی پژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در چهاردهمین دوره هفته پژوهش فلسفه و حکمت
 دکتر نرگس نظرنژاد پژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در چهاردهمین دوره هفته پژوهش فلسفه و حکمت
  دکتر فتحیه فتاحی زاده پژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در چهاردهمین دوره هفته پژوهش علوم قرآن و حدیث
 دکتر فریبا حاجی علی پژوهشگر منتخب دانشگاه در چهاردهمین دوره هفته پژوهش فقه و مبانی حقوق اسلامی
 دکتر فریبا حاجی علی کسب رتبه اول سطح دکتری طرح پژوهشی باعنوان "فقه تطبیقی"
  فقه و مبانی حقوق اسلامی
 دکتر لیلا هوشنگی تقدیرشده به منظور فعالیت های پژوهشی در چهاردهمین دوره هفته پژوهش ادیان و عرفان
 1391 دکتر فریبا حاجی علی پژوهشگر منتخب دانشگاه در سیزدهمین دوره هفته پژوهش  فقه و مبانی حقوق اسلامی
 دکتر نرگس نظرنژاد پژوهشگر منتخب  در سیزدهمین دوره هفته پژوهش فلسفه و حکمت
 
دانشجویان پژوهشگر برتر 
 سالنام و نام خانوادگی عنوان  گروه
 1401 خانم امیر باشیزپژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در مقطع کارشناسی در بیست و سومین دوره هفته پژوهشعلوم قرآن و حدیث 
 خانم ملکپژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در مقطع کارشناسی ارشد در بیست و سومین دوره هفته پژوهش علوم قرآن و حدیث
 خانم قاسمی پژوهشگر منتخب دانشکده الهیات در مقطع دکتری در بیست و سومین دوره هفته پژوهش علوم قرآن و حدیث
 سپیده رمضانی شایسته تقدیر در بخش پژوهشی (تلخیص کتاب) در دومین جشنواره سراسری پروین اعتصامی فقه و مبانی حقوق اسلامی
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/04/04
تعداد بازدید:
477
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،ساختمان خوارزمی، طبقه سوم، دانشکده الهیات کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188058923+ فاکس : 982188058923+
 theology@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.